กลับ ศรช.
บทนำ
ความเป็นมา
การคัดเลือกชุมชน
การเตรียมชุมชน
วิธีดำเนินงานในชุมชน
ผลการดำเนินงาน
ความภูมิใจในความสำเร็จ
ข้อคิดที่เป็นบทเรียน
ปัญหา/อุปสรรค
ประมวลภาพ

เสนอแนะทาง potikaram@hotmail.com
ศรช.เฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม บ.โพธิ์น้อย ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
www.watpotikaram.com โทร.0-1297-4226

 


การส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม
ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด


"เซาเซ็น โมเดล"

      ความหมาย เซาเซ็น เป็นภาษาพื้นบ้านอีสาน
เซา แปลว่า หยุด เซ็น แปลว่า ซื้อสินค้าเงินเชื่อ ใช้จ่ายเกินเงินที่มีอยู่
      กลยุทธ์ ใช้คุณธรรมตามหลักพุทธศาสนาเป็นแก่นในการกล่อมเกลาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

แกนนำหลัก
      วัด    : พระครูโพธิวีรคุณ
     
กศน. : ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปทุมรัตต์
              : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด

    
พันธมิตรภาคีเครือข่าย : สภาผู้นำชุมชน สภาเยาวชน ชมรมผู้สูงอายุ ลานกีฬา สถาบันการเงินเครือข่ายพระสังฆพัฒนา ผู้แทนกลุ่มอาชีพ
 

 

การส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม   ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  "คุณธรรมนำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง

11