กลับ ศรช.
บทนำ
ความเป็นมา
การคัดเลือกชุมชน
การเตรียมชุมชน
วิธีดำเนินงานในชุมชน
ผลการดำเนินงาน
ความภูมิใจในความสำเร็จ
ข้อคิดที่เป็นบทเรียน
ปัญหา/อุปสรรค


 ปัญหา  อุปสรรค  การดำเนินการ

            การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของวัดโพธิการาม  ต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง  จากการดำเนินงานที่ผ่านมา  ปัญหา  อุปสรรค  ที่ปรากฏ  คือ

            -  ปัญหาวิธีคิดของคนบางกลุ่มยังไม่เข้าใจกระบวนเรียนรู้ไม่ยอมรับความรู้ใหม่ๆ

            -  ปัญหา  วิธีทำ ชาวบ้านเคยชินกับการทำงานแบบเดิม ๆ  มีบางกลุ่มที่ยังไม่ให้ความร่วมมือการเปลี่ยนแปลง

            -  ปัญหา  วิธีการจัดการบางกิจกรรม / บางกลุ่มอาชีพ  มีปัญหาเกิดขึ้นยังแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง ยังไม่ใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาเท่าที่ที่ควร

            -  แนวทางการจัดการเรียนรู้มีบทบาทสำคัญมา  ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องและให้ชุมชนมีส่วนร่วมต่อไป

การส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม   ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  "คุณธรรมนำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง

11