กลับ ศรช.
บทนำ
ความเป็นมา
การคัดเลือกชุมชน
การเตรียมชุมชน
วิธีดำเนินงานในชุมชน
ผลการดำเนินงาน
ความภูมิใจในความสำเร็จ
ข้อคิดที่เป็นบทเรียน
ปัญหา/อุปสรรค


 ข้อคิดที่เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าสำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ของศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม

            ชุมชนบ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์  ได้ยึดหลักสำคัญ  4  ประการเป็นข้อคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ

            1.  ร่วมใจหรือรวมใจให้เป็นหนึ่ง  ชุมชนบ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์เป็น  2  หมู่บ้านที่รายรอบบริเวณวัดโพธิการาม  การรวมใจคือการที่ทั้ง  2  หมู่บ้านมีเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ชัดเจนร่วมกันว่าทุกคนในชุมชนต้องการแก้ไขปัญหา  ต้องการให้เกิดความสุขในชุมชน  เป็นการตั้งใจร่วมกัน

            2.  ร่วมคิดหรือมีหลักการร่วมกัน  บ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์  มีวิธีการคิดและวิธีการเหมือนกันว่า  การแก้ไขปัญหาต้องมีการเรียนรู้  มีข้อมูลชุมชน  ค้นหาทุนของชุมชน  และหาทางพึ่งตนเองของชุมชนมากกว่าจะพึ่งพาภายนอกอย่างเดียว

            3.  ร่วมมือ ชุมชนบ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์ร่วมมือกันไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำชุมชนเพียงฝ่ายเดียวแต่ทุกคนมีส่วนรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ  ตั้งแต่ต้นร่วมมือทำข้อมูล  สำรวจข้อมูลของครอบครัวและของชุมชนด้วยกัน  เพื่อให้เห็นภาพรวมและหาทางออกด้วยกัน

            4.  ร่วมแรง  ชุมชนบ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์  มีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน  การจัดระบบการทำงานก่อนหลัง  ระบบการจัดการที่ดี  กระบวนการพัฒนาก็เกิดได้และยั่งยืน

การส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม   ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  "คุณธรรมนำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง

11