กลับ ศรช.
บทนำ
ความเป็นมา
การคัดเลือกชุมชน
การเตรียมชุมชน
วิธีดำเนินงานในชุมชน
ผลการดำเนินงาน
ความภูมิใจในความสำเร็จ
ข้อคิดที่เป็นบทเรียน
ปัญหา/อุปสรรค


     ความภูมิใจในความสำเร็จ  (Best Practice) ที่เป็นกรณีศึกษารายบุคคลหรือชุมชน

            ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม  เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ในชุมชนโดยใช้กระบวนการ  คุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งในศูนย์การเรียนชุมชนมีกิจกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอจึงขอยกตัวอย่างกิจกรรมที่เป็น Best Practice ที่เป็นตัวอย่างและเป็นกิจกรรมที่น่าเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบดังนี้

                        1.  กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทุกกิจกรรม

                        2.  กิจกรรมคุณธรรมนำความรู้

                        3.  กิจกรรมสถาบันการเงินชุมชน

                        4.  กิจกรรมร้านค้าชุมชน

                        5.  กิจกรรมมหาวิทยาลัยชีวิต

                                    ฯลฯ

การส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม   ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  "คุณธรรมนำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง

11