กลับ ศรช.
บทนำ
ความเป็นมา
การคัดเลือกชุมชน
การเตรียมชุมชน
วิธีดำเนินงานในชุมชน
ผลการดำเนินงาน
ความภูมิใจในความสำเร็จ
ข้อคิดที่เป็นบทเรียน
ปัญหา/อุปสรรค


     ผลการดำเนินงาน

            6.1  ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโดยภาพรวมที่ประสบผลสำเร็จ

                   ชุมชนโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ชุมชนมีส่วนร่วมเกิดการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน  กล่าวคือ

                        1.  มีแผนชุมชน

                        2.  ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือกิจกรรมก่อเกิดการเรียนรู้นำไปสู่ความเข้าใจในการดำรงชีวิต

                        3.  มีการจัดระเบียบชุมชนเป็นคุ้มต่าง ๆ

                        4.  มีกิจกรรมกลุ่มอาชีพ  กลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน

                        5.  ชุมชนมีความรู้รักสามัคคี  ไม่มีความแตกแยก

            6.2  ประสบผลสำเร็จเพราะ

                   6.2.1  ผู้นำชุมชนทั้ง  2  หมู่บ้าน  และพระครูโพธิวีรคุณ  กรรมการศูนย์การเรียนชุมชนมีความพร้อมในการดำเนินการและมีวิสัยทัศน์  มีความมุ่งมั่น ร่วมคิด  ร่วมทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

                   6.2.2  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

                             ในชุมชนบ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์  มีพระครูโพธิวีรคุณ  เจ้าอาวาสวัดโพธิการามเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยท่านพระครูได้ดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อเป็นตัวอย่างของการพัฒนาให้ชาวบ้านได้เห็นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นพื้นฐานให้เกิดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ขึ้นในชุมชนในปัจจุบัน

                     6.2.3  การบริหารจัดการ

                             การบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบคณะกรรมการ  ประกอบด้วย

                             -  คณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน

                             -  ใช้กระบวนการประชาคม

                             -  สร้างความรู้  ความเข้าใจ

                             -  สร้างจิตสำนึก  อุดมการณ์ร่วม

                   6.2.4  กลไกนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์  ดังนี้

                        กลไก                -  มีคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน

                                                 -  มีกระบวนการประชาคม

                                                -  มีข้อมูลชุมชน / แผนชุมชน

                                                -  มีวิทยากรแกนนำการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

การส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม   ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  "คุณธรรมนำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง

11