กลับ ศรช.
บทนำ
ความเป็นมา
การคัดเลือกชุมชน
การเตรียมชุมชน
วิธีดำเนินงานในชุมชน
ผลการดำเนินงาน
ความภูมิใจในความสำเร็จ
ข้อคิดที่เป็นบทเรียน
ปัญหา/อุปสรรค


    

วิธีการดำเนินงานในชุมชน

วิธีการดำเนินงานในชุมชน  ชุมชนโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์  โดยสภาชุมชนได้รวมพลังความคิด  ความรู้  ภูมิปัญญา  ทรัพยากร  ของชุมชนมาตกลงจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อนำไปสู่ “ชุมชนพึ่งตนเอง” อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน 

ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์การเรียนชุมชนวัดโพธิการาม  ได้นำหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับชุมชน  โดยเน้นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง  และความไม่ประมาทโดยคำนึงถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้  ความรอบคอบ  และคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำทุกขั้นตอน

วิธีการดำเนินงานในศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม 

ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม  ได้ดำเนินงาการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  เน้นความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กร  เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า  ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นที่  2  เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้ชุมชน  ประชาชน  รวมพลังกันในรูปกลุ่มสหกรณ์  หรือรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

 

การส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม   ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  "คุณธรรมนำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง

11