กลับ ศรช.
บทนำ
ความเป็นมา
การคัดเลือกชุมชน
การเตรียมชุมชน
วิธีดำเนินงานในชุมชน
ผลการดำเนินงาน
ความภูมิใจในความสำเร็จ
ข้อคิดที่เป็นบทเรียน
ปัญหา/อุปสรรค


 
   การเตรียมชุมชน

เนื่องจากบ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์  เป็นชุมชนขนาดใหญ่  จึงมีการเตรียมชุมชนออกเป็นคุ้ม  โดยให้คณะกรรมการคุ้มเป็นผู้ดูแลคุ้มต่าง ๆ  ดังนี้

บ้านโพธิ์น้อย

คุ้มที่  1  มี  24  ครัวเรือน  นายองอาจ  มณีแสง  เป็นหัวหน้าคุ้มพึ่งบุญ

คุ้มที่  2  มี  27  ครัวเรือน  นายเพชร  มหาพันธ์  เป็นหัวหน้าคุ้มเจริญธรรม

คุ้มที่  3  มี  26  ครัวเรือน  นายอ่อนสา  น้อยบาท  เป็นหัวหน้าคุ้มบูรพาพัฒนา

คุ้มที่  4  มี  25  ครัวเรือน  นายสุบัน  อ่อนเรือง  เป็นหัวหน้าคุ้มใหม่พัฒนา

คุ้มที่  5  มี  26  ครัวเรือน  นายสาคร  เสาสิมมา  เป็นหัวหน้าคุ้มทักษิณพัฒนา

คุ้มที่  6  มี  26  ครัวเรือน  นายนิมนต์  ทองย่อย  เป็นหัวหน้าคุ้มกลางพัฒนา

บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์

คุ้มที่  1  มี   12  ครัวเรือน  นางลำบุญ  โสดาบัน   เป็นหัวหน้าคุ้มบางนา

คุ้มที่  2  มี   13  ครัวเรือน  นายเลิศ  พรมแสนสอน  เป็นหัวหน้าคุ้มโพธิ์ศรี

คุ้มที่  3  มี   15  ครัวเรือน  นางสาวประภารัตน์  เรียกศิริ  เป็นหัวหน้าคุ้มโพธิ์งาม 

คุ้มที่  4  มี    9  ครัวเรือน  นางทุมมา  ตีจ๊ะ  เป็นหัวหน้าคุ้มหนองศาลา

คุ้มที่  5  มี    8    ครัวเรือน  นายฉวี  ทองเจริญ  เป็นหัวหน้าคุ้มศรีวิไล

คุ้มที่  6  มี   12   ครัวเรือน  นายวิระ  เสาสิมมา  เป็นหัวหน้าคุ้มตลาดค้อ

            คุ้มที่  4  มี   17   ครัวเรือน  นางหนุน  วรเท้า  เป็นหัวหน้าคุ้มโรงเรียน

การส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม   ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  "คุณธรรมนำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง

11