กลับ ศรช.
บทนำ
ความเป็นมา
การคัดเลือกชุมชน
การเตรียมชุมชน
วิธีดำเนินงานในชุมชน
ผลการดำเนินงาน
ความภูมิใจในความสำเร็จ
ข้อคิดที่เป็นบทเรียน
ปัญหา/อุปสรรค


   

   การคัดเลือกชุมชน

          จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า  ชุมชนบ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์ เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อม  มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  โดยมีพระครูโพธิวีรคุณ  กรรมการศูนย์การเรียนชุมชนวัดโพธิการามเป็นผู้จุดประกายในการพัฒนาความรู้  พัฒนาอาชีพโดยเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  จึงเป็นจุดที่น่าศึกษาและน่าส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปทุมรัตต์  จึงคัดเลือกชุมชน  บ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์ เป็นสถานที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม   ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  "คุณธรรมนำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง

11