กลับ ศรช.
บทนำ
ความเป็นมา
การคัดเลือกชุมชน
การเตรียมชุมชน
วิธีดำเนินงานในชุมชน
ผลการดำเนินงาน
ความภูมิใจในความสำเร็จ
ข้อคิดที่เป็นบทเรียน
ปัญหา/อุปสรรค


   ความเป็นมา

จาการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนอย่างต่อเนื่องของพระครูโพธิวีรคุณ  และคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชน  จากปี  2539  จนถึงปัจจุบันซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน  เช่น  กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ  กิจกรรมการพัฒนาชุมชน  ซึ่งชาวบ้านได้ทำอยู่เป็นปัจจุบัน  และชาวบ้านโพธิ์น้อย     หมู่ที่  6  และบ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์  หมู่ที่  7  เป็นคนขยันทำมาหากินมีทำเลที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ  คือ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  “ลำน้ำเสียวใหญ่”  เป็นที่หล่อเลี้ยงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่หมู่บ้าน  และที่สำคัญมีพระครูโพธิวีรคุณเป็นพระนักพัฒนา    ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นผู้นำในการพัฒนาและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้  โดยได้ริเริ่มโครงการใหม่ ๆ  ขึ้นอยู่เสมอ

          ปีพุทธศักราช  2549  พระครูโพธิวีรคุณ  คณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนได้ริเริ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปทุมรัตต์   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาปทุมรัตต์  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง   ซึ่งโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย  กลุ่มอาชีพ  เกษตรผสมผสาน  เกษตรอินทรีย์  กลุ่มทอผ้า  กลุ่มตุ๊กตาไหมพรม  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์  กลุ่มจักสาน  กลุ่มเลี้ยงผึ้ง  กลุ่มเลี้ยงโค  สถาบันการเงินชุมชน  ร้านค้าสินค้าโอท็อปชุมชนเซาเซ็น  เป็นต้น  โดยทุกกิจกรรมเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชุมชนประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน 

การส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม   ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  "คุณธรรมนำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง

11