กลับ ศรช.
บทนำ
ความเป็นมา
การคัดเลือกชุมชน
การเตรียมชุมชน
วิธีดำเนินงานในชุมชน
ผลการดำเนินงาน
ความภูมิใจในความสำเร็จ
ข้อคิดที่เป็นบทเรียน
ปัญหา/อุปสรรค


 

       

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

          

กิจกรรมร้านค้าชุมชน  คุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง  (เซาเซ็น  โมเดล)

 

          

สถาบันการเงินชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์  เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนประกอบอาชีพ
ของคนในชุมชน  เช่น กลุ่มเลี้ยงโค  กลุ่มตุ๊กตาไหมพรม  กลุ่มเลี้ยงผึ้ง ฯลฯ

 

         

กิจกรรมการต่อยอดสำหรับนักศึกษา กศน.  สู่ มหาวิทยาลัยชีวิต

 

          

กิจกรรมทักษะชีวิต กิจกรรมนวดแผนไทย  เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาและคนในชุมชนได้เรียนรู้

 

        

และสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อหาได้ราย
กลุ่มอาชีพการเลี้ยงผึ้ง  เป็นกลุ่มที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม

 

        

ปราชญ์/ภูมิปัญญา

 

         

กิจกรรมกลุ่มอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีด  และกลุ่มอาชีพการทอผ้าฝ้าย

 

การส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม   ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  "คุณธรรมนำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง

11