กลับ ศรช.
บทนำ
ความเป็นมา
การคัดเลือกชุมชน
การเตรียมชุมชน
วิธีดำเนินงานในชุมชน
ผลการดำเนินงาน
ความภูมิใจในความสำเร็จ
ข้อคิดที่เป็นบทเรียน
ปัญหา/อุปสรรค


การส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม

       บทนำ

       วัดโพธิการาม    ตั้งอยู่บ้านโพธิ์น้อย   โพธิ์ศรีสวัสดิ์    ตำบลโพนสูง   อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มีนาคม  พุทธศักราช  2458  ชื่อเดิมที่ชาวบ้านเรียกทั่วไป  คือ  วัดบ้านเก่าน้อย  ตั้งอยู่เลขที่  75  บ้านโพธิ์น้อย  หมู่ที่  6  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีพื้นที่  10  ไร่  1  งาน  35  ตารางวา  ที่ธรณีสงฆ์  4  ไร่  3  งาน  23  ตารางวา  เป็นวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของหมู่บ้าน  คือ  ตั้งอยู่ระหว่างบ้านโพธิ์น้อย  หมู่ที่  6  บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์  หมู่ที่  7  บ้านท่าม่วง  หมู่ที่  3  ตำบลโพนสูง  โดยมีพระครูโพธิวีรคุณ  (สมศรี  คุณวีโร-เรียกศิริ)  เป็นเจ้าอาวาสในปัจจุบัน

            ในปีพุทธศักราช  2539  คณะกรรมการหมู่บ้าน  คณะกรรมการที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  โดยการนำของพระครูโพธิวีรคุณ  ได้ร่วมกันจัดตั้งและพัฒนาที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านเมื่อวันที่  3  มิถุนายน 2539  และได้ยกฐานะที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  เป็นศูนย์การเรียนชุมชน  (ศรช.)  โดยใช้ศาลาธรรมสังเวช  (ศาลาพักศพ)  เป็นศูนย์การเรียนชุมชนบริการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทุกกิจกรรม  ซึ่งได้รับความสนใจและการเข้าไปใช้บริการจากชาวตำบลโพนสูงเป็นอย่างมาก  เพราะเป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง  โดยมีพระครูโพธิวีรคุณ  คณะสงฆ์  กรรมการศูนย์การเรียนชุมชนเป็นผู้จัดกิจกรรมและอำนวยความสะดวก  ซึ่งในระหว่างการดำเนินการก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป

วันที่  10  มกราคม  2540  พระครูโพธิวีรคุณ  และกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนได้ทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนชุมชนวัดโพธิการามอย่างเป็นทางการ  โดยได้เรียนเชิญ  นายชาติชาตรี  โยสีดา  รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน  มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนชุมชน  กิจกรรมที่ได้ดำเนินการในขณะนั้นเป็นกิจกรรมที่เน้นเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาสายสามัญ  กิจกรรมการศึกษาอาชีพ  กลุ่มสนใจ  กิจกรรมการพัฒนาชุมชน  กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

ซึ่งมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด  และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปทุมรัตต์  ให้การสนับสนุนบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมและร่วมกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนพัฒนาอาคารสถานที่  การจัดกิจกรรม ต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยต่อเนื่อง จึงมีหน่วยงานราชการ  เอกชน  ในพื้นที่เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนชุมชน  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและร่วมเป็นเครือข่ายของศูนย์การเรียนชุมชนมากขึ้น
           ปีพุทธศักราช  2542  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลสมัยครบรอบ        72  พรรษา  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ศูนย์การเรียนชุมชนวัดโพธิการาม   ได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ  โดยใช้ชื่อว่า  “ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม”  เพื่อถวายเป็นมหากุศลให้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2542  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  และได้พัฒนาการจัดกิจกรรมให้หลากหลายยิ่งขึ้น  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาพื้นฐาน  กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  กิจกรรมการพัฒนาสังคมและชุมชน  และกิจกรรมของหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมากมาย

 

การส่งเสริมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม   ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  "คุณธรรมนำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง

11