ชมรมผู้สูงอายุโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์  ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด 45190

สะอาด ร่มรื่นสงบ ร่มเย็นสุขภาพ  ร่วมสร้างศิลป ร่วมจิตชาวประชา ร่วมพัฒนา

หน้าหลักทำเนียบสมาชิกสมุดเยื่ยมชม
 
ชาวประชา  ร่วมพัฒนา

    ปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักให้กับชุมชน ในการอนุ
    รักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่นเป็นแกนในการจัดรณรงค์
 
  มีคณะกรรมการในการดำเนินงาน
 
มีกลไกการดูแลด้านนโยบายและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 
ระดมทุน จัดสรรงบประมาณ บำรุงรักษา ซ่อมแซม
 
มีการประเมินผลในการดำเนินงาน 
 
 

 

 

ข้อเสนอแนะ potikaram@hotmail.com
ศรช.เฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม บ.โพธิ์น้อย ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
www.watpotikaram.com โทร.0-1297-4226