ชมรมผู้สูงอายุโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์  ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด 45190

สะอาด ร่มรื่นสงบ ร่มเย็นสุขภาพ  ร่วมสร้างศิลป ร่วมจิตชาวประชา ร่วมพัฒนา

หน้าหลักทำเนียบสมาชิกสมุดเยื่ยมชม


 
สะอาด ร่มรื่น

    อาคารสถานที่ มีพื้นผนังเพดานทำด้วยวัสดุคงทนสภาพมีการแบ่ง
    พื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วน
 
  ห้องน้ำห้องส้วมและอ่างล้างมือมีบริการสำหรับประชาชนทั่วไป
    สะอาดและพอเพียง แยกเป็นสัดส่วนสำหรับ ชาย-หญิง และแยก
    สำหรับ พระภิกษุ สามเณร โดยมีข้อความ หรือสัญลักษณ์ชัดเจน
 
โรงอาหาร และห้องครัว ถูกสุขลักษณะโดยเฉพาะการเก็บดูแล
    ภาชนะ การปรุงอาหาร

 
ไม่พบขยะมูลฝอยตกค้างหรือตกหล่นตามพื้นรางระบายน้ำ
 
น้ำเสีย น้ำทิ้ง  มีการจัดการที่ถูกหลักสุขภิบาลโดยมีราง หรือ
    ท่อระบายน้ำรอบบริเวณ ไม่อุดตัน
 
มีการจัดการด้าน  การป้องกัน และควบคุมโรคระบาด เช่น
    โรคอุจจาระร่วง
 
มีสัตว์ และแมลงพาหะนำโรค (หนู แมลงวัน แมลงสาบ) ไม่เกิน
    เกณฑ์มาตรฐานด้านสุขภิบาล   
 
มีการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจัดการด้านการควบคุม
    ลูกน้ำ ยุงลาย   
 
มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ สำรวจติตาม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
    อย่างต่อเนื่อง

    ภาชนะ การปรุงอาหาร
 
มีการป้องกันอุบัติภัยและการจราจรพื้นอาคารไม่ลื่น สภาพลาน
    จอดรถ ไม่ขรุขระ

               

 

ข้อเสนอแนะ potikaram@hotmail.com
ศรช.เฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม บ.โพธิ์น้อย ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
www.watpotikaram.com โทร.0-1297-4226