ชมรมผู้สูงอายุโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์  ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด 45190

สะอาด ร่มรื่นสงบ ร่มเย็นสุขภาพ  ร่วมสร้างศิลป ร่วมจิตชาวประชา ร่วมพัฒนา

หน้าหลักทำเนียบสมาชิกสมุดเยื่ยมชม สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

    สมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 6

ลำดับ

ชื่อ

สกุล

อายุ/ปี

1

นางอ่อน

โทศรี

60

2

นายรถ

สาดศรี

60

3

นางสุข

ดอนเหนือ

60

4

นายเพชร

มหาพันธ์

61

5

นายเข็มทอง

วิลัย

61

6

นางทองดี

หงสา

61

7

นางจังกร

คำบุดดี

61

8

นายบุญตา

ดวงอินทร์

61

9

นายอุดม

มาปะเต

62

10

นางบัวสอน

มีเทียน

62

11

นายแสวง

คำบุดดี

62

12

นายใส

มะลิซ้อน

62

13

นางบุญจันทร์

มะลิซ้อน

62

14

นางทองสุข

เอกสิงห์

62

15

นางดี

ป้องแดง

63

16

นางลุน

วิลัย

63

17

นายพรมมา

มีเทียน

63

18

นางหา

ดอนเหนือ

63

19

นางแต๋ว

เอกสิงห์

64

20

นายอ่อนสา

น้อยบาท

64

21

นางบุญเลิศ

น้อยบาท

64

22

นางบุญชื่น

จันทะสอน

64

23

นางทองดา

ประโลม

64

24

นางทองแดง

มณีแสง

64

25

นายบุญรอด

คณะเขตต์

65

26

นายพิมพ์

เอกสิงห์

65

27

นางลอย

พุทธปัญโญ

65

28

นางด้วง

มะลัยศรี

65

29

นายลี

ดอนเหนือ

66

30

นางน้อย

เบื้องไทสง

66

31

นายเสริม

ดวงอินทร์

66

32

นางเสน

มูลคำน้อย

67

33

นายสุดตา

เบื้องไทสง

67

34

นางสีจันทร์

วงษ์บ้านดู่

68

35

นางเลียน

สุยโพธิ์น้อย

69

36

นายเต็ม

มะลัยศรี

69

37

นางเสาร์

จันทะสอน

69

38

นางดี

วงษ์ลุน

69

39

นางน้อย

ดวงอินทร์

70

40

นางหยุย

น้อยโคตร

70

41

นางจันทา

เหนือผุยผาย

70

42

นายใจ

โทศรี

70

43

นางสมเดช

ขันโพธิ์น้อย

71

44

นายชาย

โนนอ่อน

71

45

นางสมร

โทนหงสา

71

46

นางอ่อน

ขนเปี้ยม

72

47

นายช่วย

วงษ์บ้านดู่

72

48

นายทอง

เบื้องไธสงค์

72

49

นายพุฒ

สาระศรี

73

50

นางบัวพันธ์

วงษ์ลุน

73

51

นางบัวสี

ดอนเหนือ

73

52

นางไข

แก้วสา

74

53

นางน้อย

สาระศรี

75

54

นางอ่อนสา

เอกวิเศษ

75

55

นางต้อ

สาดสี

76

56

นางสิงห์

ดอนเหนือ

76

57

นางอ่ำ

ดอนเหนือ

77

58

นางท่อน

ดอนเหนือ

77

59

นางจันทร์

ดอนเหนือ

78

60

นางฝ้าย

มูลคำน้อย

78

61

นายสร้อย

ขนเปี้ยม

79

62

นายสี

น้อยโคตร

79

63

นางอินทร์

ดุดง

80

64

นายอ่อนจันทร์

ขันโพธิ์น้อย

80

65

นางเป

แสนรถ

82

66

นางบุญมี

สีวงษา

84

67

นางหลง

น้อยโคตร

87

68

นางน้อย

ศรีวงษา

90

69

นางอุ่น

แท่นประยุทธ

98

   สมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

ลำดับ 

ชื่อ

สกุล 

อายุ/ปี

1

นางบังอร

อ่อนละมัย

60

2

นางดวงจันทร์

ดอกพรหมลา

60

3

นายแดง

อ่อนละมัย

60

4

นางแหลม

มะณีแสง

61

5

นายติ่ง

ป้องแดง

61

6

นางอ่อน

ตาแก้วน้อย

61

7

นางสอน

ปะสานะตา

61

8

นางตา

เรียงปาน

62

9

นางบัวลา

ธรรมิภักดิ์

62

10

นางหนู

พลงาม

62

11

นางจันทร์

คำเปลว

63

12

นางหนุน

วรท้าว

63

13

นางเดือน

สาดสี

64

14

นางบุดดี

มิทะลา

64

15

นางทองสุข

เอกวิเศษ

65

16

นางทองอ่อน

อัตเห

65

17

นายลี

คำเปลว

65

18

นางภูมิ

เรียกศิริ

67

19

นางเสาร์

บุญสิทธิ์

67

20

นายพั้ว

บูญสิทธิ์

68

21

นางทุมมา

ตีจ๊ะ

68

22

นางจันทร์

แท่นประยุทธ

69

23

นางเล็ก

ดอนเหนือ

69

24

นายเหลี่ยม

จันทะสอน

69

25

นายเหลา

ตีจ๊ะ

69

26

นางมี

ตีจ๊ะ

70

27

นางเสาร์

มีเทียน

71

28

นางพุฒ

มีเทียน

71

29

นางบุญมา

ศรีโสภา

71

30

นางก้อม

สิงห์เงิน

72

31

นายบุญจันทร์

มีเทียน

72

32

นางเสน

สอนวิชัย

73

33

นางเสาร์

มีเทียน

73

34

นายประจง

เกี้ยวชายสงค์

76

35

นายชารี

จันทร์จ้อย

78

36

นายพรมมา

เรียงปาน

78

37

นางผัน

ดอนเหนือ

79

38

นางวันดี

ดอนเหนือ

85

39

นางสา

ภูมิชัย

85

40

นายพันธ์

โสภาชัย

86

41

นางชา

เรียกศิริ

90

 

 

ข้อเสนอแนะ potikaram@hotmail.com
ศรช.เฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม บ.โพธิ์น้อย ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
www.watpotikaram.com โทร.0-1297-4226