26 กุมภาพันธ์ 2557
ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นางสางจงกล ศรีวัดปาน
14 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมวันมาฆบูชา วัดโพธิการาม บ้านโพธิ์น้อย    
12 กุมภาพันธ์ 2557
 โครงการค่ายวัยใสใจสะอาดเปรื่องปราดด้วยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
เอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด      
 
11 มกราคม 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วัดโพธิการาม บ้านโพธิืน้อย ต.โพนสูง
อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด      
เราอาศัยโลกอยู่...เพื่ออะไร??
โลกที่เราอาศัยอยู่นี้หรือสิ่งต่างๆที่เรากำลังครอบครองอยู่ทั้งหมด
ล้วนแต่ เป็นของโลกโดยแท้จริงทั้งสิ้น เพราะขาดความเข้าใจ
ต่อความเป็นจริงของชีวิตจึงหลงคิดยึดถือกันว่า…..
ธรรมะสอนใจ คำเทศน์ของพระปัจเจกพุทธเจ้า (พระองค์หนึ่ง)
ความดี คือ การกระทำ ที่ถูกต้องตามธรรม (ธรรม หรือ ธรรมะ คือ
ธรรมชาติ
) ฉะนั้น เรียกความดีว่า การกระทำที่เป็นคุณ อานิสงค์
ของการทำความดี มีมากสุดที่จะพรรณาได้ ความดีแบ่งออกได้
เป็น 3 อย่าง คือ...

ถเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นลาภอันประเสริฐแล้ว
การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากนักหนาเพราะว่าวาสนา
บารมียังไม่ถึงที่จะได้มา เป็นมนุษย์มักต้องไปเกิด
อยู่ในภพภูมิที่ต่ำกว่าคือเป็นสัตว์เดรัจฉาน . .


เห็นธรรมเพียง 1นาที มีค่ามากกว่า...
ปฏิบัติที่แท้จริงนั้นคือ การพูด การคิด การกระทำ
ให้อยู่ในทำนองคลองธรรมสำหรับบางคนไม่เคยเห็นพระ
แต่การพูด การคิด การกระทำ แล้วมีโทษน้อยๆก็เป็น
การปฏิบัติธรรมอยู่ จิตใจบริสุทธิ์นั่นแหละกรรมดี....